تاش به معنی‌ رد یا اثری است،که هر وسیله اثرگذار مانند قلم ‌مو ، بدون شکل از پیش تعیین شده برروی سطوح می گذارد.
شرکت از سال 1379 تحت عنوان تجاری تاش آغاز به فعالیت نمـود. در سال 1386 پس از تدوین سند استراتژیک توسعه
کسب و کـار شرکـت، چشم انداز شرکـت از یک شرکـت تبلیغاتـی به یک شرکت ارائه دهنـده کلیه خدمـات زنجیره بازاریابی
تغییر نمـود.با عنایت به سوابق و تجـارب درخشان شـرکت و با اتکـا به تـوان تخصصی کارکنان و سهامـداران به سـرعت تاش
به الگویی موفق در حوزه بازاریابی در کشـور تبدیل گـردید و توانست در توسعـه و ارتقاء بسیاری از برنـدهای مطـرح کشـور
سهیم باشـد.تاش یکـی از بزرگترین گروههای بازاریابی است، که با دارابودن ذهن های خلاق و مستعـد می توانـد به توسعه
ایده های بازاریابی جدید شرکــت شمـا کمک نماید.تخصص این گــروه با کار با شـرکتهای مختلف و درک نیـازهای منحصـر بـه
فرد آنان به دست آمـده است.تاش با بسیـاری از شرکتها، نظیر شما کـار نموده و توانسته است پـروژه های مختـلف طراحی،
مشـــاوره و تبلیغـاتــی را انجـــام دهــد.
تاش متشکل از طراحان، هنرمندان، ویراستاران و مشاورینی است که می توانند به مشاوره، تولید و توسعه انواع ارتباطات
بازاریـابی حرفـه­ ای کمک نمایـد. راهکـارهای تاش به منظــور برآوردن نیـازهای شما سفارشـی سـازی می شود و کیفیت عالی
خدمات این گروه، شما را به اهداف بازاریابی تان می رساند.